Sifo 500g čistič odpadov

5,77  s 20% DPH (4,81  bez DPH)

VIAC INFORMÁCIÍ O 10% DPH

5,77  s 20% DPH (4,81  bez DPH)

 

Prostriedok na čistenie sifónov a odpadov. Sifo je určený na čistenie sifónov umývadiel, výlevok, vaní, WC a kuchynských drezov. Rozpúšťa kuchynské odpady, mastné usadeniny, vlasy. 3x účinnejšie, Extra silné granule. Hmotnosť 500 g.

Zloženie: Hydroxid sodný (EC 215-158-5)

Návod na použitie: do sifónu nasypte 50-100 g Sifa a nalejte 1/2 l vriacej vody.
Nechajte pôsobiť 30 minút a spláchnite väčším množstvom vody. Pri silnejšom znečistení postup opakujte. Nepoužívajte na hliníkové potrubia.
 

Dodržiavanie predpisov

Upozornenie: rozpúšťanie Sifa je sprevádzané búrlivou reakciou, preto dôkladne chráňte ruky a tvár pred poleptaním.Obsahuje hydroxid sodný (EC 215-185-5).H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.P405 Uchovávajte uzamknuté.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P260 Nevdychujte prach.P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.P280 Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo ochranu tváre.P501 Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.Prvá pomoc:P301 + P330 + P331 + P310 po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum tel. č. 02/54774166 alebo lekára.P304 + P340 po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.P305 + P351 + P338 + P310 po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum tel. č. 02/54774166 alebo lekára.P303 + P361 + P353 pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.Nebezpečenstvo.

Značka

Počet kusov v balení

Hmotnosť

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Sifo 500g čistič odpadov”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *