Znížená sadzba DPH

Znížená sadzba DPH

Podľa „Výkladu Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní…“ z mája 2020 je znížená sadzaba DPH definovaná nasledovne:

Jednou z nepriamych foriem podpory sociálnym podnikom je i možnosť uplatnenia zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2001 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (§ 27 ods. 2), a to vo výške 10 % zo základu dane. Podmienkou je, že musí ísť o registrovaný sociálny podnik, ktorý 100% svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa (tzv. 100% socializácia zisku).

Uplatnenie zníženej sadzby DPH vo výške 10% sa ďalej viaže na nasledovné podmienky:

  • znížená sadzba dane sa uplatňuje na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky registrovaný sociálny podnik dodáva oprávnenému zákazníkovi,
  • dodaním oprávnenému zákazníkovi nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom

… pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty vo svojom § 3 ods. 1 definuje zdaniteľnú osobu ako každú osobu, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť definovanú v § 3 ods. 2 predmetného zákona bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnými osobami sú tak osoby, ktoré vykonávajú činnosť, z ktorej dosahujú príjmy, a to bez ohľadu na ich právnu formu. Môžu nimi tak byť organizácie zriadené ale aj nezriadené za účelom podnikania, teda podnikatelia rovnako ako aj mimovládne neziskové organizáci

Zníženú sadzbu DPH v prípade integračného podniku, ktorý sleduje svoj hlavný cieľ v oblasti zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb, možno uplatniť na akékoľvek tovary a služby, ktoré poskytuje svojím zákazníkom. Tovary a služby, ktoré tento registrovaný sociálny podnik dodáva oprávnenému zákazníkovi, totiž dodáva primárne s cieľom dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti pracovnej integrácie vyššie zmienených osôb, čo uvedenú činnosť kvalifikuje ako činnosť vykonávanú v rámci aktivít sociálnej ekonomiky..

SUBJEKTY VEREJNEJ SPRÁVY sú:

„štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby, keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, a to ani v prípade, ak prijímajú v súvislosti s touto činnosťou platby, s výnimkou, ak táto činnosť výrazne narušuje alebo môže výrazne narušiť hospodársku súťaž, a s výnimkou, ak vykonávajú činnosti uvedené v prílohe č. 8 [zákona č. 222/2004] a tieto činnosti nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu.“ (§ 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 o dani z príjmu)